Otevřené kulturní instituce a ostatní místa

 
 • Ostatní
 • Partnerská spolupráce
 • Slavnostní zahájení
17. 01. 18:00

► Dům hudby

Husova 30

20:00 - 22:00

Na plzeňské paletě

Výstava děl více než sedmdesáti výtvarných umělců (nejen) z Plzeňského kraje, kteří svá díla vytvořili na malířské palety a věnovali spolku Svět podle Jakuba. Tento spolek již několik let usiluje o záchranu vzácných barokních varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně, které jsou jediným dochovaným nástrojem od slavného varhanáře Leopolda Spiegela. Výjimečně bude pět vybraných děl k prodeji, jehož výtěžek půjde právě na obnovu varhan.

 • vstupné: 0,- Kč

           

► Knihovna města Plzně

Bedřicha Smetany 13

18:00 - 20:00

autorská čtení

 • vstupné: 0,- Kč

 

► Muzeum Loutek

nám. Republiky 23

18:00 - 21:00

prohlídka stálých expozic:

- Příběh na niti

První část expozice mapuje vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, kdy vzniklo první stálé loutkové divadlo zvané Škodovo (v expozici je představeno unikátním oživeným modelem zhotoveným podle dochovaného negativu). Druhé patro je věnováno fenoménu tzv. rodinných divadélek. Významná část expozice patří Loutkovému divadlu feriálních osad, v němž působili umělci jako např. Karel Novák, Josef Skupa nebo Jiří Trnka. Na jeho jevišti také poprvé stanuly loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru divadla Karla Nováka v době jeho největší slávy evokuje nově vytvořený „loutkomat“ s vybranými marionetami z původního fundusu. Ve třetím patře je představeno současné profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky z mnoha oceňovaných autorských inscenací. Závěr prohlídky patří amatérským souborům.

 

- Expedice na niti

Expedice na niti je novým zážitkovým rodinným programem pro každého.

Cílem je zpříjemnit návštěvníkům s dětmi prozkoumávání muzea v souladu s tématem expozice. Rodina obdrží v recepci ke vstupenkám tzv. deník výpravy. Deník výpravy by mělo mít každé dítě v rodině, aby mohlo cestou muzeem plnit expediční úkoly a sbírat razítka za úspěšné splnění. Rolí rodičů je pomáhat a popřípadě kontrolovat. Po úspěšném zdolání celé expedice dítě dostane na recepci muzea diplom. Zároveň si rodina může vypůjčit expediční kufr a vyrobit si talisman (na dvoře či v kavárně muzea dle počasí)

 • vstupné: 0,- Kč

 

► Národopisné muzeum Plzeňska 

nám. Republiky 13

18:00 - 21:00

prohlídky stálých expozic:

- Umění umírat aneb O posledních věcech člověka

Výstava s názvem „Umění umírat aneb O posledních věcech člověka“ reflektuje vybrané aspekty vyrovnávání se člověka s konečností lidského života – s vlastní či kolektivní smrtí. Všímá si nejdůležitějších aspektů v proměnách postoje k umírání, kultury pohřbívání a úcty k mrtvým od vrcholného středověku do současnosti. Návštěvník se spolu s autory výstavy zamyslí nad obsahem pojmů „dobrá“ a „špatná smrt“, a seznámí se s lidovými zvyky spojenými s jednotlivými fázemi odchodu člověka z tohoto světa.

 

Jak se žilo na Plzeňsku

Expozice je umístěna v prostorách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Její první část představuje vývojovou řadu měšťanských interiérů z období gotiky, renesance, baroka, empíru, biedermeieru a první třetiny 20. století. Druhá část je věnována životu na venkově. Součástí expozice jsou dvě lidové světnice s malovaným nábytkem, dvě černé kuchyně z počátku 19. století, ukázky lidových krojů z plzeňského regionu a fotografie zobrazující příklady mnohdy již zaniklé venkovské architektury. Zajímavým doplňkem expozice je lékárna s pomůckami oficiální medicíny a lékařských nástrojů z lidového prostředí. Závěr prohlídky tvoří předměty dokumentující lidové zvyky a tradice.

 • vstup: 0,- Kč

           

► Perfect World

Pražská 3

19:00 - 22:00

Zpívaná Jirky Muchy. Živá zpívaná anglických, českých a indických písní.

 • vstupné: 0,- Kč

 

► Pivovarské muzeum

Veleslavínova 6

18:00 - 21:00

Prohlídky

 • vstupné: dle běžných cen

 

► Plzeňské podzemí

Veleslavínova 6

18:00 - 21:00

Prohlídky

 • vstupné: dle běžných cen

 

► Stará sladovna

Malá 3

19:00 - 22:00

Středověká hudba, kejklíři

 • vstupné: 0,- Kč

           

► Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Kopeckého sady 2

18:00 - 21:00

Otevřená knihovna, kavárna chill out

 • vstupné: 0,- Kč

 

► Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - oddělení zahraničních knihoven

nám. Republiky 12

18:00 - 21:00

Večer otevřených dveří: prohlídka knihovny, audio autorská čtení, ochutnávky mezinárodních kultur a kuchyní v podání zahraničních studentů v Plzni

 • vstupné: 0,- Kč

 

► Západočeské muzeum     

Kopeckého sady        

18:00 - 21:00

Stálé expozice

- ŠANGRI-LA

výstavní sál 1

Vydejte se s námi na magickou cestu za bájným údolím věčného štěstí Šangri-la, skrytým hluboko v Himálaji. Nechte se unést magickým světem velehor, snové krajiny, ryzích lidí, vzácných zvířat, křehkých náboženství, šokujících obřadů, mýtů a tajemství. Výpravná výstava nabídne pohled na unikátní kultury a odhalí neuvěřitelnou pestrost Nepálu, Tibetu, Bhútánu a Indie. Pořádá Rudolf Švaříček a CK Livingstone. Více o výstavě na www.sangri-la.cz.

 

- Keramika z Bechyně 1884 1948

Výstava k 130. výročí založení Státní odborné školy keramické v Bechyni (dnes SUPŠ Bechyně)

výstavní sál 2

Výstava představuje kolekci keramiky ze sbírek uměleckoprůmyslového oddělení ZČM, kterou se podařilo doplnit o zápůjčky z depozitářů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni a Městského muzea Bechyně. Vybrané ukázky reprezentují  jednotlivé stylové epochy: od historismu, secese, přes dekorativismus a nový klasicismus až k projevům civilismu.

 

- Plzeňská městská zbrojnice

Porcelán ve znamení zkřížených mečů

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie.

 

Plzeňská městská zbrojnice

Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice. V roce 1363 ji založil český král a římský císař Karel IV. Expozici tvoří palné zbraně a zbroj z konce 14. až poloviny 17. sto-letí. Za evropskou raritu je považována sbírka gotických pušek - hákovnic s luntovým zámkem a soubor mušket z období třicetileté války. Součástí expozice je i sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů a část původních městských hradeb. Zachovalé zdivo a rozsáhlý panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem v roce 1618 činí expozici výjimečnou.

 

Porcelán ve znamení zkřížených mečů

Sbírka míšeňského historického porcelánu ZČM má více jak stoletou tradici a patří mezi nejkvalitnější soubory v rámci muzeí celé ČR. Jsou v ní zastoupeny artefakty unikátní jak v evropském, tak i světovém měřítku. Celkem sbírka čítá více jak 400 položek. Časově je ohraničena datem vzniku míšeňské manufaktury v roce 1710 do začátku II. světové války. Naše expozice představuje celkem 130 exponátů. Jedná se o ty nejkvalitnější ukázky mapující vývojové etapy historie míšeňského porcelánu od doby pozdního baroka, rokoka, klasicismu a empíru, biedermeieru, přes období historizujících stylů až po secesi a art deco.

 

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie

Expozice seznamuje návštěvníky muzea s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku. Na 27 panelech doplněných bohatou fotografickou dokumentací z terénních výzkumů se můžete seznámit s vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení kraje. Ve 34 vitrínách jsou představeny trojrozměrné artefakty získané do sbírek muzea během více jak 130 let terénních archeologických výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty, jako bronzový štít z Plzně-Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených pravěkým člověkem. Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně je prezentována metodika archeologické práce. Díky vystaveným replikám si návštěvníci mohou vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.

 

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Historie

Expozice seznamuje návštěvníky muzea s dějinami západních Čech od 10. do poloviny 19. století. Pozornost je věnována především rozmanitosti hmotné kultury na pozadí historických událostí. Historický vývoj je představen na základě historických a uměleckých předmětů své doby s využitím archeologických nálezů z uvedeného období. Expozice je členěna do kapitol - Stará Plzeň, středověká transformace, středověká vesnice, město v pozdním středověku, Plzeňsko ve válkách husitských a poděbradských, Jagellonská doba, renesance, třicetiletá válka, baroko, osvícenství a biedermeier, revoluce 1848. Závěr expozice tvoří část věnovaná mincovnímu kabinetu. Expozice je doplněna interaktivními dotykovými panely, které poskytují hlubší informace k historii západních Čech.

 

- Plzeňský kraj uvádí…

Prezentace organizací dospělých i dětí působících v Plzni i v Plzeňském kraji. Hudební, taneční a sportovní vystoupení jako např. ZUŠ - Domažlice, Rokycany, Sluníčko, Měks Klatov, Nadace sportující mládeže a mnoho dalších.

 • vstupné: 0,- Kč

 

SADOVÝ OKRUH

Proluka, Křižíkovy sady, Šafaříkovy sady, Kopeckého sady, Smetanovy sady

18:00 - 22:00

 

 • Ledový bar a sochy Františka Bálka a jeho hostů: Martin De Zoete (Holandsko, Švýcarsko), Zsolt M Toth (Maďarsko), Slavian Borecki (Polsko)
 • Kontejnery K světu
 • Prezentace Nadace sportující mládeže - trenažér triatlonu ve stanu
 • Pomocné tlapky
 • Diakonie
 • Agility
 • Kulturní program účastníků průvodů
 • Ochutnávky české a mezinárodní kuchyně
 • Gastro zóna
 • Toalety

 

 • vstupné: 0,- Kč

 

RESTAURACE, BARY, KAVÁRNY

Projděte se centrem města a objevte zajímavá místa pro odpočinek, dobrou kávu, dobré jídlo, nebo posezení u skleničky s přáteli.

O autorech

Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury

 

Plzeň 2015 je hrdým partnerem tohoto projektu.

Související akce