Forum pro kreativní Plzeň

10.10.

V souvislosti s projektem Evropského hlavního města kultury se často hovoří o tom, že je rozvojovou příležitostí pro město a region. Možná si ale někdy kladete otázku, co se vlastně bude dít a co z toho budou Plzeň či Plzeňský kraj vlastně mít? Právě na Fóru pro kreativní Plzeň máte příležitost zjistit, jak se naplňuje strategie Evropského hlavního města kultury, a seznámit se s programem roku 2015.

Posluchačům budou ve třech tematických blocích prezentovány projekty, jejichž záměrem je přispět rozvoji města Plzně a Plzeňského kraje.
První blok příspěvků se týká hlavně veřejného prostoru. V úvodu bude ukázáno, jak tento fenomén ovlivňuje jiné oblasti života a rozvoje města a jaké přístupy k jeho rozvíjení nabízejí projekty společnosti Plzeň 2015. Program Pěstuj prostor umožňuje obyvatelům města přímou účast na utváření městského prostředí a směřuje k vytváření spravedlivé a fungující vazby mezi obyvateli a veřejnou správou. Součástí programu je i jeho dětská verze Kreativní demokratická škola, která ukazuje, jak lze děti vychovávat k aktivnímu demokratickému občanství a estetickému cítění již ve škole. Projekt Plzeňský architektonický manuál dokládá, na příkladu dobré praxe z Brna, jak lze vytvořit atraktivní, a přitom zcela odborně fundovaný produkt kulturního turismu, o který mají zájem nejen domácí obyvatelé a turisté, ale i další města. Součástí tohoto bloku jsou rovněž informace o projektech společnosti v oblasti vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a znalostní ekonomiky.

Ve druhém bloku bude představeno základní schéma programu Region 2015, s jeho třemi osami: územní, tematickou a časovou. Nástrojem pro realizaci programové vize v roce 2015 je projekt Autobus; její další udržitelnosti 2016+ napomůže síť Synapsis. Příležitostí k vytvoření marketingové značky Plzeňského kraje je téma Západočeské baroko, rozvíjené na podobném principu jako v sousedním Bavorsku. Cestovního ruchu se týká i opomíjený fenomén kulturní krajiny, jehož potenciální ekonomický přínos není v Plzeňském kraji zcela rozpoznán. V rámci prezentace sítě Synapsis vystoupí i zahraniční hosté z Rakouska, jejichž kulturní síť slouží k podpoře umělců a jejich aktivit v Dolním Rakousku.

Třetí blok se bude věnovat propojení kultury a podnikání. Budete v něm seznámeni s projektem kreativní inkubátor, který nabízí systémovou podporu začínajícím malým a středním firmám v kreativních odvětvích. V rámci projektu Krekr bude prezentován neobvyklý a efektivní způsob rozvoje firemní kultury. Webový portál Everfund ukáže alternativní způsob podpory kulturních projektů a nový pohled na komunitní financování v ČR. Úplně na samotný závěr se posluchačům dostane vhledu do příprav multifunkčního kulturního centra Světovar, které bude sloužit nejen jako důležité místo pro realizaci programu EHMK 2015, ale z dlouhodobého hlediska také jako jedno ze zázemí pro rozvoj kulturního života v Plzni po roce 2015.

Druhý den budou na program sympózia navazovat tři kulaté stoly, jejichž smyslem je dát účastníkům možnost prodiskutovat témata prvního dne; klást otázky a zjistit, jak se,- v případě zájmu -, ještě do projektů zapojit:

Veřejný prostor a vzdělávání
Kulturní turismus a sítě
Kreativita a podnikání
Ke kulatým stolům budou přizváni odborníci na danou problematiku, včetně zahraničních.

Tento dvoudenní program je určen všem, kdo chápou kulturu v širším slova smyslu jako kvalitu života a mají zájem o dialog o jejích podobách a v současném městě a regionu, ať již k tomuto tématu přistupují z hlediska různých profesí nebo osobních preferencí. Proto jsou na toto setkání zváni zástupci veřejné správy, reprezentanti organizací zřizovaných a založených městem i krajem, představitelé neziskových organizací i škol, novináři, umělci, podnikatelé, vědci a studenti.

Účast na sympóziu je bezplatná. Dopravu a případné ubytování vč. nákladů na oběd si hradí účastníci sami.